Hygro Logo

Waterstof uit wind

Op dit moment denken nog niet veel mensen bij waterstof aan het opwekken ervan in een windturbine, terwijl dit opwekken in de turbine zelf juist zoveel voordelen biedt en het energiesysteem op meerdere vlakken kan versterken.

Wij zetten ons in om zoveel mogelijk windturbines om te zetten naar ‘waterstofmolen’ dan wel meteen als waterstofmolen te bouwen om zo het energiesysteem van Nederland solide en toekomstbestendig te maken. Kijk hoe de waterstofmolen werkt.

De systeemrol van waterstof

Waterstof vervult een belangrijke systeemrol. Waterstof als energiedrager biedt flexibiliteit vanwege de verschillende toepassingsmogelijkheden. Het koppelt markten aan elkaar zoals (offshore) windparken aan mobiliteit en ook de gebouwde omgeving.

Het is een duurzaam alternatief voor koolstof houdende energiedragers, zoals diesel in vrachtwagens, schepen en treinen waar batterij-elektrische oplossingen ontoereikend zijn. Waterstof kan op grote schaal worden opgeslagen om de zomer-winter variaties in vraag en aanbod te bufferen.

Recent is bevestigd dat waterstof met enige aanpassingen gebruik kan maken van grote delen van de huidige aardgas-infrastructuur in Nederland. De huidige gasinfrastructuur in Nederland transporteert veel meer energie dan het huidige elektriciteitsnet.  

Waterstof uit offshore wind

Uit de studie W2H2 is gebleken dat waterstof uit offshore wind een concurrerend alternatief is voor diesel. Waterstof geproduceerd door water-elektrolyse, geïntegreerd in een offshore windturbine en vervolgens aan wal gebracht via een pijpleiding, kan concurreren met de inzet van diesel als brandstof.

De ‘levelized cost of energy (LCoE)’ per GJ waterstof is vergelijkbaar met de kosten van het aan land brengen van elektriciteit uit een offshore windturbine. Tegenover de hogere opwekkosten van waterstof staat dat het transport van gas per eenheid van energie, veel goedkoper is dan transport van elektriciteit.

Daarnaast vervult een waterstofpijpleidinginfrastructuur een opslagfunctie. Hoe verder weg op zee of hoe groter het transport en distributienetwerk op land, hoe lager de behoefte tot extra opslag om fluctuaties tussen vraag en aanbod op te vangen.

Grotere efficiëntie door integratie in windturbine

Het integreren van de elektrolyse in een windturbine vermijdt elektrische conversie- en transportverliezen tussen de windturbinegenerator en het aanlandingspunt op land. Daarbij biedt de integratie een mogelijkheid om de efficiency van het elektrolyseproces te verhogen. Door de integratie ontstaan er nieuwe uitgangspunten voor de optimalisatie van de windturbine en het windpark als geheel.

Goedkoper

Bovenstaande zorgt ervoor dat de kostprijs per GJ-vergelijkbaar is met het elektrisch equivalent en dat de hoeveelheid energie (GJ) die aan land wordt gebracht, vergelijkbaar is.

De productiekosten van waterstof direct in de molen zijn vele malen lager dan de productie van waterstof in een separaat elektrolyseproces aangesloten op de elektrische infrastructuur.

Waterstof uit wind